Algemene voorwaarden
 

1.      Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

2.      Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de dienstverlener tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed/de geleverde diensten integraal worden gedragen door de koper/opdrachtgever vanaf het moment van verkoop van het goed/levering van de diensten.

3.      De opdrachtgever en/of koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de dienstverlener op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de opdrachtgever/koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de dienstverlener te vergoeden.

4.      De koper/opdrachtgever dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 5 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven of e-mail aan de dienstverlener worden gemeld. Na die termijn staat de dienstverlener enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen/diensten inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de dienstverlener de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de dienstverlener uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

5.      Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de dienstverlener niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door de dienstverlener geleverde diensten of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de dienstverlener is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de dienstverlener worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

6.      Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs na aanmaning en respijttermijn van 14 dagen, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 20 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de dienstverlener het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

7.      Wanneer de koper/opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de dienstverlener het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8.      Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen gebracht worden.